Witaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju!

RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju, adres: ul. Wielkopolska 1 a,  44-335 Jastrzębie-Zdrój,

NIP 633-000-95-56, REGON 001003992

e-mail: biblioteka@biblioteka.jastrzebie.pl, tel. 32 4717697,  32 4716768

Inspektor Ochrony Danych: Marta Więdłocha-Grabka, e-mail: iod@biblioteka.jastrzebie.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, tj:

 • udostępnianie materiałów bibliotecznych,
 • działania kulturalno-edukacyjne,
 • windykacja,
 • statystyki,
 • promocja czytelnictwa i Biblioteki.

Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U. 2018 r., poz. 574) oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068).

Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

 • na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • na podstawie Twojej pisemnej zgody,
 • na podstawie umowy powierzenia dostawcom systemów informatycznych.

Termin przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz obowiązujących w Bibliotece regulaminów i Instrukcji Kancelaryjnej, przepisów prawa, a także zgód i innych Twoich  oświadczeń.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w dodatkowych celach, ma prawo tę zgodę wycofać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania Czytelnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie analizy danych.

 

 

Wyciąg z Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w budynku  Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 1a

 

§1

Biblioteka wprowadza monitoring wizyjny na podstawie przepisów:

- art. 22 ² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

- art. 9 a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Podstawą legalizującą przetwarzanie danych gromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§3

Monitoring wizyjny w budynku Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, zainstalowany jest  w następujących celach:

 1. Podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników Biblioteki,
 2. Zapobiegania dewastacji i kradzieży w budynku Biblioteki Głównej, a także rejestracji zdarzeń, sprzyjającej ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa,
 3. Wyjaśniania sytuacji konfliktowych oraz ustalania sprawców czynów nagannych (bójka, kradzież lub zniszczenie mienia itp.)
 4. Ograniczenia dostępu do obiektu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

§4

 1. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi rysunek kamery i napis: „Obiekt monitorowany”.

§5

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 3. Administratorem danych osobowych pochodzących z nagrań monitoringu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane stanowią dane osobowe.

§6

 1. Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej.
 2. Udostępnianie nagrań jest możliwe uprawnionym organom lub instytucjom np. Policji, sądom i prokuraturom itd., po wskazaniu przez nie podstawy faktycznej oraz prawnej, a pozostałym podmiotom - w przypadku wykazania przez nie istnienia interesu prawnego w udostępnieniu, na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogło by to naruszyć prawa i wolność osób trzecich.
 3. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej, niż 3 miesiące od dnia nagrania, a następnie są kasowane poprzez automatyczne nadpisanie.
 4. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu, na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania.
 6. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np. Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu. Powyższy termin nie odnosi się do wniosków składanych przez sądy, prokuraturę i policję.

 

 

Newsletter

Wpisz swój adres email

Miejska Biblioteka
Publiczna

w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1a

32 471 76 97 ; 32 471 67 68